STT TÊN TÀI LIỆU TẢI VỀ
1 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Tải file
2 Báo cáo hoạt động của HDQT Tải file
3 Báo cáo tài chính 2009 Tải file
4 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán Hủa Na Tải file
5 Báo cáo thường niên năm 2009 Tải file
6 Báo cáo đại hội đồng CD 2 Tải file
7 Bầu bổ sung thanh viên BKS Tải file
8 Biên bản DHCD Tải file
9 Biên bản kiểm phiếu Tải file
10 Biên bản kiểm phiếu PVFI Tải file
11 Danh sách CMND LS quá hạn Tải file
12 Danh sách CMND quá hạn Tải file
13 Giấy ủy quyền Xi măng Hạ Long Tải file
14 Giấy đề ghị ủy quyển bán chứng khoán Công ty CP VictoryCapital Tải file
15 Giấy đề nghị chuyển khoản cổ tức Tải file
16 Giấy đề nghị phong tỏa chứng khoán Tải file
17 Giấy đề nghị ủy quyền bán CK SSB + Giấy DKGD qua tin nhắn Tải file
18 Mẫu Giấy ủy quyền_DVUT Tải file
19 Mẫu giấy đề nghị Tải file
20 Mẫu thỏa thuận bán chứng khoán PVFC Tải file
21 Mẫu đơn chuyển nhượng Cổ phần_DVUT Tải file
22 Mẫu đơn đăng ký mua cá nhân Tải file
23 Mẫu đơn đề nghị Cấp lại sổ_DVUT Tải file
24 Mẫu đơn đề nghị tách sổ cổ đông_DVUT Tải file
25 Nghị quyết Công ty CP Xi măng Hạ Long Tải file
26 Nghị quyết DHCD Tải file
27 Nghị quyết về thay đổi và bầu bổ sung TVHĐQT Tải file
28 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009 Tải file
29 Phiếu lấy ý kiến cổ đông Tải file
30 Phiếu lấy ý kiến cổ đông 1 Tải file