CHI TIẾT TIỆN 6

Mã SP: TCI-CT-T-2020-06

– Vật liệu: Nhôm A5052
– Xử lý bề mặt
– Độ chính xác: 0.02

Danh mục: